อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ตำแหน่ง :: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
:: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทรศัพท์:: 0-7420-0300 ต่อ 175  
อีเมล์ :: jakkrit@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

วิทยากร

1) โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นธุรกิจ ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2557 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2) โครงการฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์นักศึกษาเตรียมสหกิจ รุ่นที่ 19-22

รายวิชาที่มีความถนัด

1) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3) กฎหมายและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549

ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏสงขลา

2541

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รักษาการคณบดี
2557-2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี
2553-2557
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชา
2552-2553
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองหัวหน้าสาขาวิชา
2549-2552
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2541-2547
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยวิจัย ครูผู้ช่วยสอน

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิชาการ
1) บทความวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ใช้บาร์โค้ดสองมิติ (QR Code) เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ” The Application of Two-Dimensional Barcode (QR Code) for the Business Information Systems Development. ตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
2) บทความวิชาการ “เทคโนโลยีฟาร์มอัฉริยะ” Technology Smart Farm. อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

บทความวิจัย
1) บทความวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจและแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กรพื้นที่จังหวัดสงขลา” The Evaluation of the Supervisors’ Satisfaction and the Information Technology Personnel Requirement in the Organizations of Songkhla Province. ตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
2) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบระบบประมูลสินค้าออนไลน์” The Prototype Development of Electronic Auctions. ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 16-17 กรกฎาคม 2558
3) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มผ้าทอลานข่อย จังหวัดพัทลุง” Development of E - Commerce Prototype for Lan-khoy Weaving Group, Phatthalung Province. ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 16-17 กรกฎาคม 2558
4) บทความวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่” Applications QR Code Technology in the Museum of Hatyai city. ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)
5) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” Development of E-Commerce for Product of housewife Baan Sai-Kaw Water fall, Koke-Phoe District, Pattanee Province. ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)
6) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง” Development of E-Commerce for Product of Baan Tha-le Noi, Phattalung Province. ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)