ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรระยะสั้นพนักงานผู้ ช่วยการพยาบาลและดูแลผู้สูง อายุ (6 เดือน) สามารถเลือกเรียนได้ 2 เวลา
- เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะภาคกลางวัน)
- เรียน เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 074-200300 ต่อ 305
รายละเอียด

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่