โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุข


   

วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช