โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ


   

วันพุธ ที่  28 กุมภาพันธ์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.

ณ ห้อง The Unicorn - Co Working & Learning Space อาคารสงขลา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์