โครงการ Startup Talk


   

วันพุธ ที่  23 มกราคม 2562 วลา 14:00 น. – 16:30 น.

ณ ห้อง The Unicorn - Co Working & Learning Space อาคารสงขลา

โดย นายสาธิต แซ่หลี