ประวัติความเป็นมา

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2545 และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545

ปีการศึกษา

2545-2547

ชื่อ-สกุล ::
อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์
ตำแหน่ง ::
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ::
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance), San Francisco State University.

ปีการศึกษา

2547-2548

ชื่อ-สกุล ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วงศ์กิดาการ
ตำแหน่ง ::
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ::
วศศ.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S. (Mathematics) Middle Tennessee State University.

ปีการศึกษา

2548-2549

ชื่อ-สกุล ::
รศ.ดร. ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย์
ตำแหน่ง ::
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี
วุฒิการศึกษา ::
B.Sc.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) University of New South Wales.
M.Sc.(ฟิสิกส์-พลาสมา) University of Saskatchewan,Saskatoon,Canada.
Ph.D.(ฟิสิกส์-พลาสมา) Flinders University, Adelaide, Australia.

ปีการศึกษา

2549-2549

ชื่อ-สกุล ::
รศ.พสุ สัตถาภรณ์
ตำแหน่ง ::
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ::
ศส.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา

2550-2550

ชื่อ-สกุล ::
อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์
ตำแหน่ง ::
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ::
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance), San Francisco State University.

ปีการศึกษา

2550-2554

ชื่อ-สกุล ::
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ์
ตำแหน่ง ::
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ::
กส.บ(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Plant Science), University of Manitoba,Winipeg,Canada.
Ph.D. (Plant Bree ding), lowa State University Ames,lowa,USA.

ปีการศึกษา

2554-2555

ชื่อ-สกุล ::
อาจารย์ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล์
ตำแหน่ง ::
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี
วุฒิการศึกษา ::
วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา

2545-2547

ชื่อ-สกุล ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
ตำแหน่ง ::
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ::
ท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีการศึกษา

2559-2560

ชื่อ-สกุล ::
อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ตำแหน่ง ::
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ::
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสงขลา
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์