ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยได้จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2545 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Bachelor of Science Program in Information Technology) ปัจจุบันคณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นขอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
(2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Bachelor of Public Health (Community Public Health)) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นขอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560