กิจกรรมเด่น

Placeholder image
คู่มือ การจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มโดยชุมชน (ฉบับประชาชน)
Placeholder image
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา
Placeholder image
โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
Placeholder image
โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้มีวินัยใช้ไอซีที
Placeholder image
หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 2
งานเปิดตัวโครงการ TICTA 2013 (Light up Your Innovation)
Placeholder image
เข้าร่วมนิทรรศการ SIGGRAPH ASIA 2012 ณ ประเทศสิงคโปร์
Placeholder image
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรม
Placeholder image
20 ปี งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Placeholder image
โครงการร่วมแรงร่วมใจ..เตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 2