อาจารย์ชุติมา รอดเนียม
ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
โทร::074-200300 ต่อ 326
อีเมล์:: chutima_r@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

-

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท
วท.ม.

การจัดการระบบสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2559

ปริญญาตรี
พย.บ.

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
2551


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2556 – 2557
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Study Manager
2555 - 2556
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Clinical Research Nurse
2551 - 2554
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Register Nurse

การศึกษาฝึกอบรมปี พ.ศ.

สถานที่ฝึกอบรม

วุฒิ/สาขา

2557

- สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

วุฒิบัตร สาขาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

2556

-Hongkong่

-Los Angeles, California, USA

Protocol Training of DLBCLs Study

Protocol Training of Mantle Cell Lymphoma Study

2555

- Hongkong

- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Protocol Training of Mab-II Gastric Cancer Study

Fundamental of Clinical Research and Good Clinical Practice

2553

-คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Advanced Cardiovascular Life Support

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
- ชุติมา รอดเนียม, จีรชุติมา รอดเนียม, จีรเนาว์ ทัศศรี และพงค์เทพ สุธีรวุฒิ. (2559). รูปแบบการบูรณาการความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยด้านอาหาร: กรณีศึกษาตำบลควนรูและตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4. วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved