อาจารย์เจริญ รุ่งกลิ่น
ตำแหน่ง :: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โทรศัพท์:: 0-7420-0300 ต่อ 324  
อีเมล์ :: charoen@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

         -

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2552

ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2545

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553-2558
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2553-2558
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, เจริญ รุ่งกลิ่น, อภิรักษณ์ พันธุ์พณาสกุล, ภราดา จริยานุกูล สิรวิชญ์ อินทรวงศ์ และพิทักษ์ ติณประกาศมาศ.(2558). การพัฒนาต้นแบบระบบประมูลสินค้าออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์คร้ังที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มหาวทิยาลัยหาดใหญ่.

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, เจริญ รุ่งกลิ่น, อภิรักษณ์ พันธุ์พณาสกุล, ภาณุพงษ์ คำศรี, เบญจมาศ สงทอง และธัญรัตน์ คงน่วม. (2558).การพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับกลุ่มผ้าทอลานข่อย จังหวัดพัทลุง.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์คร้ังที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มหาวทิยาลัยหาดใหญ่.

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, ธิดาภัทร อนุชาญ, อภิรักษณ์ พันธุ์พณาสกุล, เจริญ รุ่งกลิ่น, ขนิษฐา สุภาพงค์ และรัชดาภรณ์ ทิพยโสธร. (2559). การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัด พัทลุง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. หน้า 1415-1426.