อาจารย์เจริญ รุ่งกลิ่น
ตำแหน่ง :: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โทรศัพท์:: 0-7420-0300 ต่อ 324  
อีเมล์ :: charoen@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

         -

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2552

ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2545

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำ
2553-2558
  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2559-ปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ
อาจารย์ประจำ
2553-2558
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่

1) บทความวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่”
Applications QR Code Technology in the Museum of Hatyai city.
ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)
2) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี”
Development of E-Commerce for Product of housewife Baan Sai-Kaw Water fall, Koke-Phoe District, Pattanee Province.
ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)
3) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง”
Development of E-Commerce for Product of Baan Tha-le Noi, Phattalung Province.
ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)