อาจารย์อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
ตำแหน่ง :: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โทรศัพท์:: 0-7420-0300 ต่อ 324  
อีเมล์ :: apirak@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ


การศึกษา


ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550
ปริญญาตรี
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2542

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำ
2555-2558
  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ

ผลงานทางวิชาการ


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่
1. บทความวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่”
Applications QR Code Technology in the Museum of Hatyai city.
ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)
2. บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี”
Development of E-Commerce for Product of housewife Baan Sai-Kaw Water fall, Koke-Phoe District, Pattanee Province.
ตีพิมพ์ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รอดำเนินการตีพิมพ์)