ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ำ แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
1

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินช่วงเวลา 10 ปี ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ  เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  มหาวิทยาลัยพายัพ 
2

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนใช้จักรยาน

ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก

การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่  9-10 มีนาคม 2561  ณ  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การสร้างเมือง ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พื้นที่ศึกษา ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน ชุมชนแสงศรีและชุมชนกลางนาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก

การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่  9-10 มีนาคม 2561  ณ  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ปัญหาและความต้องการพันธุ์กล้าไม้ลำพูในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เขตตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560  เมื่อวันที่  17-18 สิงหาคม 2560 

ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ระบบแยกประเภทไข่มุก ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 

อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร

อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่  9

เมื่อวันที่  20  กรกฏาคม  2561  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6 พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ดร.กัลยา  ตันสกุล

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2561 

ณ  อาคารชั้น 10  ชั้น 2-3  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7 การบำบัดน้ำเสียจากห้องพ่นสีด้วยโอโซน

ดร.สุทธิสา ยาอีด

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2561 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ำ แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
1
การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟนแอนดรอย์ กรณีศึกษาจองคิวร้านสัก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลคลองศก  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ
อ.จิตรพงษ์ เจริญจิตร
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
2

การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟนแอนดรอย์ กรณีศึกษาจองคิวร้านสัก

อ.ประภัสสร ศรีเผด็จ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
3
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
“เทคโนโลยีฟาร์มอัฉริยะ”

อ.จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559)
4 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง อ.ธิดาภัทร อนุชาญ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
5 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

อ.อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
6 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง อ.เจริญ รุ่งกลิ่น การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
7
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (26 พฤษภาคม 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
8
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Coastal Inundation Assessment: A Case Study of the Sathing-Phra Peninsula, Thailand
Selecting Optimum Indexes to Examine Forest Quality Based on Model Area

อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
The 7th International Conference on Water Resources and Environment Research (ICWRER2016),Kyoto TERRSA, Kyoto, Japan.(June 5-9, 2016)
The 36th Asian Conference on Remote Sensing 2015, Oct 19-23 Quezon City, Metro Minila Philipppines. (Oct 19-23, 2015)
9
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อ.พัชรินทร์ เสริมการดี
การประ ชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประ ชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
10 ระบบยืมคืนหนังสือโครงงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ณธัชสร จุติสงขลา

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
11 การเปลี่ยนแปลงพิ้นที่ป่าไม้ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อ.นัฐพงษ์ พวงแก้ว การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved