ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ำ แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
1
การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟนแอนดรอย์ กรณีศึกษาจองคิวร้านสัก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลคลองศก  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ
อ.จิตรพงษ์ เจริญจิตร
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
2

การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟนแอนดรอย์ กรณีศึกษาจองคิวร้านสัก

อ.ประภัสสร ศรีเผด็จ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
3
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
“เทคโนโลยีฟาร์มอัฉริยะ”

อ.จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559)
4 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง อ.ธิดาภัทร อนุชาญ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
5 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

อ.อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
6 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง อ.เจริญ รุ่งกลิ่น การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
7
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7(วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (26 พฤษภาคม 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
8
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Coastal Inundation Assessment: A Case Study of the Sathing-Phra Peninsula, Thailand
Selecting Optimum Indexes to Examine Forest Quality Based on Model Area

อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
The 7th International Conference on Water Resources and Environment Research (ICWRER2016),Kyoto TERRSA, Kyoto, Japan.(June 5-9, 2016)
The 36th Asian Conference on Remote Sensing 2015, Oct 19-23 Quezon City, Metro Minila Philipppines. (Oct 19-23, 2015)
9
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อ.พัชรินทร์ เสริมการดี
การประ ชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
การประ ชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
10 ระบบยืมคืนหนังสือโครงงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ณธัชสร จุติสงขลา

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
11 การเปลี่ยนแปลงพิ้นที่ป่าไม้ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อ.นัฐพงษ์ พวงแก้ว การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้าไม่นับซ้ำ แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
1
การศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การ เกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อ.จิตนพา วุ่นบัว

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 6

2

การศึกษารูปแบบและทิศทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

คณาจารย์สาขาวิชา GIS การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
3
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบท่อน้ำ ประตูน้ำ และการจ่ายน้ำ เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยฯ
การประเมินคุณภาพพื้น ที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาด ใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติครั้งที่ 14 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
4 ระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน อ.ณัฐวุฒิ โกไศยกานนท์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
5 แอปพลิเคชั่นการวางแผนรับประทานอาหารโดยคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับ สำหรับผู่ป่วยโรคเบาหวาน

อ.พงศ์พัฒน์ ฉายศิริพันธ์

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
6 สถานการณ์ด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา อ.นุรซีตา เพอแสละ
อ.วิทวัส สุริยันยงค์
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
7
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน : สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน : เส้นทางท่อง เที่ยว 9 วัด ในอําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง
อ.พัชรินทร์ เสริมการดี
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
การประชุมวิชาการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved