สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาววิไลวรรณ ทวีรัตน์
ตำแหน่ง :: เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ :: 0-7420-0300 ต่อ 105
อีเมล์ :: vilaiwan_t@hu.ac.th


ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
ศศ.ม.
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่สำเร็จ
2551
2556

นางสาวจุฑาพัชร ทองยอด
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ :: 0-7420-0300 ต่อ 305
อีเมล์ :: juthamat@hu.ac.th


ระดับ
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปีที่สำเร็จ
2551