หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (InformationTechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
วิชาเอก
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์
การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร
134 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยการรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยความร่วมมือกับสถาบันอื่นการเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2557