หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Occupational Health and Safety)
วิชาเอก
ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาษาที่ใช้ภาษาไทย การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2567