หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Geo-informatics)
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์ )
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geo-informatics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc.( Geo-informatics)
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์ )
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geo-informatics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc.( Geo-informatics)
วิชาเอก
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์
การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม
โครงงานพิเศษภูมิสารสนเทศศาสตร์
การสำรวจพื้นที่และการประยุกต์ใช้จีพีเอส
การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร
134 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มหลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2556
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักภูมิสารสนเทศ
2. เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่
3 .พนักงานรังวัดและสำรวจ
4. นักวิจัย - ผู้ช่วยสอนด้านภูมิสารสนเทศ
5 .พนักงานภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายจากดาวเทียม
6. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
7. นักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8 .พนักงานบริษัทที่ปรึกษา