คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Placeholder image
ดร.สุทธิสา ยาอีด
ประธานกรรมการ
Placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
รองประธานกรรมการ
Placeholder image
อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร
กรรมการ
Placeholder image
อาจารย์ดลรวี แวเยง
กรรมการ
Placeholder image
นางสาววิไลวรรณ ทวีรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
Placeholder image
นางสาวจุฑามาศ ทองยอด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ