หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Community Public Health)
วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร
141 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มีหลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ หน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(3) นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระของหน่วยงาน/องค์การ/ภาคเอกชน
(4) ผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจการดูแลสุขภาพที่บ้าน ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น
(5) ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ