หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Community Public Health)
วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร
141 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มีหลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552