หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Community Public Health)
วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร
141 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มีหลักสูตรมีความพร้อมเผยแพรหลักสูตรที่มี่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Community Public Health)
วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร
137 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มีหลักสูตรมีความพร้อมเผยแพรหลักสูตรที่มี่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ในปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved