ทรรศนะจากศิษย์เก่า

ชื่อ   นายวรวุฒิ จันทร์แดง 
รหัสนักศึกษา    5405110051
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา    2557
อาชีพปัจจุบัน  ผบ. หมู่ ป้องกับปราบปราม สภ.ย่านตาขาว
มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทำให้ผมมองเส้นทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น โดยส่วนตัวแล้วผมชอบชื่อคณะและชื่อสาขาวิชามากๆ     เนื่องจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความรู้ในสิ่งที่ผมต้องการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การที่ผมได้รับความรู้และมีพื้นฐานที่ดี ทำให้ผมสามารถ     นำไปใช้ต่อยอดพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง”
สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้    
      “สาขานี้เป็นสาขาที่ต้องเน้นการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ ในห้องเรียนน้องๆอาจจะได้เรียนรู้แค่พื้นฐานและหลักการทำให้เกิดมุมมองใหม่     หลังจากจบการศึกษาที่ว่า งานที่ทำ กับสิ่งที่เรียน มีความแตกต่างกัน แต่นั่นแหละที่ทำให้เราเป็นคนพิเศษเสมอ ในทุกๆ สถานการณ์”

Placeholder image
ชื่อ   นางสาวรัตนา คุณชู    
รหัสนักศึกษา    5405210004
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา มิสารสนเทศศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา    2557
อาชีพปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ สำนักงานบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6 จังหวดัภูเก็ต
มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความโดดเด่นในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ในสาขาที่เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี และได้สัมผัสมิตรภาพที่ดีๆ จากเพื่อนร่วมสาขาอีกด้วยค่ะ”
สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้    
      “ในปัจจุบันภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำงาน เนื่องจากปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความต้องการผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

Placeholder image
ชื่อ   ธวัชชัย จันทรทิพย์  
รหัสนักศึกษา    5405110131
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา    2557
อาชีพปัจจุบัน   ธุรกิจส่วนตัว
มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         “บรรยากาศความเป็นกันเองการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆ ท้้งเพื่อน น.ศ และคณะครูอาจารย์"
สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้    
      “คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยากอย่างที่คุณคิดแค่มีใจรัก อยากที่จะเรียนรู้ อยากที่จะศึกษา คุณจะสนุกกับการเรียนที่นี่ ทั้งบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ความเป็นกันเองของครูอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะในเรื่องต่างๆ ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่จบจากสาขานี้ขอแนะนำว่าพวกคุณจะสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์และอยากที่จะเรียนรู้ไม่สิ้นสุด "

Placeholder image
ชื่อ   นายธเนศ ช่วยภักดี  
รหัสนักศึกษา    5405110052
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา    2557
อาชีพปัจจุบัน   รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความอบอุ่นสำหรับคนที่เข้ามาเล่าเรียน นอกจากได้รับความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนแล้วยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่เช่นการทำกิจกรรมนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสนใจได้เรียนรู้ สิ่งที่ตนเองต้องการแสวงหา และมหาวิทยาลัยยังมีความอบอุ่นระหว่างครูบาอาจารย์และศิษย์ โดยศิษย์ทุกคนสามารถปรึกษาและหาความรู้ได้จากคณาจารย์ซึ่งเป็นกันเองกับศิษย์ โลกของการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดกว้างสำหรับนักแสวงหาเสมอ ”
สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้    
       “อยากให้น้องๆที่เข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยทุกคนได้ใช้ชีวิตของการเรียนให้คุ้มค่าตลอดระยะเวลาที่ได้สวมใสชุดนักศึกษา เพราะทุกบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจะช่วยสร้างเสริมให้ทุกคนกลายเป็นคนที่เข้มแข็งพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตเสมอมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไม่ใช่เพียงโอกาสทาง การศึกษาแต่หมายถึงโอกาสแห่งการค้นหาชีวิตของตนเองได้เช่นกัน ”

Placeholder image
ชื่อ   นาย ชลาวุธ  แสงทรัพย์   
รหัสนักศึกษา 4905110015
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา    2552
อาชีพปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527)จำกัด
มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         “เป็นมหาวิทาลัยที่มีความพร้อม และสามารถผลิตนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพออกสู่สังคม, เปิดกว้างทางความคิด และมีอิสระในการเรียนรู้ อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ คอยให้คำแนะนำ ชีแนะแนวทางต่างๆเป็นอย่างดี”
สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้    
      “จงตั้งใจเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เพราะจะเป็นอาวุธให้เราสามารถต่อสู้ในสังคมต่อไป ”