ทรรศนะจากศิษย์เก่า

ชื่อ  นายกัญจน์ คำแฝง       รหัสนักศึกษา    5505110015

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปี    4

Download ประวัติส่วนตัว

    มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         “เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และความสามารถเป็นอย่างดี เน้นการสอนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติและ
    สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของภาคใต้”

    ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อสาขาที่เรียน

         “ปรับปรุงเรื่องหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาในรุ่นต่อไป เน้นการนำความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติงาน
    ได้จริง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานที่จะทำในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษากล้าคิด
    กล้าทำตลอดจนจัดกิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันให้แก่รุ่นน้องเพื่อให้พัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่การเปิดรับอาจารย์ที่มีความรู้
    และทักษะในหลายๆด้านอันเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้สู่ลูกศิษย์”

    สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้
        “ทุกคนล้วนมีชีวิตที่เริ่มมาจากศูนย์หรือไม่มีอะไรเลย แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความแตกต่างกัน คือ การแบ่งเวลาว่าจะจดจ่อให้กับสิ่งไหนมากที่สุด
    รีบค้นหาตัวเองให้เจอ เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่เราชอบหรือถนัดให้ดีที่สุดการเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ดีจะต้อง
    ควบคู่กับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนมุมมองว่า การหาความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด
    เวลา สิ่งที่สำคัญ คือ ควรน้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นๆ พยายามปรับปรุงจุดด้อยของตัวเอง และดึงเอาจุดเด่นออกมาให้มากที่สุดสิ่งที่เราควร
    ทำในการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มออกแบบหรือวิเคราะห์ระบบ คือกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นลำดับขึ้นตอนการผ่านกระบวนการ
    คิดแก้ปัญหาจะช่วยหล่อหลอมให้ตัวเราเก่งขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านการจดจำและการทำงานอย่างซ้ำๆ จนเริ่มเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
    สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การทำงานจะหล่อหลอมให้เราเป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและเป็นคนดีของสังคมอีกด้วยครับ”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ : นายอันนัส   ตุลยาพงศ์           รหัสนักศึกษา    5705110001

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ชั้นปี  2

Download ประวัติส่วนตัว

    มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         “ประทับใจในงานกิจกรรมภาคชมรม เพราะชมรมมุสลิมสัมพันธ์ที่ผมได้ทำกิจกรรมอยู่นั้น พวกเราได้อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด มีการดูแลซึ่งกัน
    และกัน เสมือนคนในครอบครัว”

   ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อสาขาที่เรียน
         “อยากให้ทางสาขาจัดกิจกรรมการแข่งขันที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาเรียนซึ่งทุกชั้นปีสามารถลงแข่งขันกันได้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
    ระหว่างนักศึกษา อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆในระหว่างแข่งขันได้ "

    สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้
        “เรียนที่ไหนมันก็ไม่ต่างกันครับ ทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน ถึงแม้คุณจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีหรือเพียบพร้อมแค่ไหน แต่ถ้าคุณจัดสรร
    เวลาของตนเองไม่ได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะหลักการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ดีนั้นไม่ได้วัดว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
    จากการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ที่ใฝ่รู้ ขยันหมั่นเพียร และสามารถปรับตัวให้เข้าสังคมได้ต่างหากที่รู้จักคำว่า ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------