กิจกรรมเด่น

Placeholder image
รางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรม นายวรันต์พงษ์ อึงรัตนาการนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Placeholder image
รางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสถาพร สุขลิ้ม และ นายภานุพงษ์ สวัสดี นักศึกษาสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
Placeholder image
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย (NSC 2014)
Placeholder image
นายศรัณย์กร โคราช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Placeholder image
นายศรัณย์กร โคราช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ในระดับมหาวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2556 มอบโดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
Placeholder image
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานเรื่อง ระบบขายบัตรกำนัลส่วนลด โดย นายจิรวัฒน์ ทองใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานเรื่องวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอันตราย จากไฟฟ้าช็อตที่ได้รับผลกระทบ จากการเกิดอุทกภัย โดย นายธวัชชัย อินทสระและนายอำพล หลักจิตตโร
Placeholder image
นายสุรทิน พัฒนวงศ์ไทย และ นายพงศธร แสนท้าว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Placeholder image
นายศุภชัย ดำทั่ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2007 English Version
Placeholder image
นางสาวพิรีพรรณ สุทธิรักษาวงศ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ
Placeholder image
ทีมกอและสันติภาพ การรวมตัวของนักศึกษารัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจการสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน
Placeholder image
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท E-Learning จากการแข่งขัน SIPA Pitch 2007 จัดโดย SIPA