โครงการติวนี้เพื่อน้อง รายวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 559 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Read more

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Read more

โครงการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2559

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Read more

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่