ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรระยะสั้นพนักงานผู้ ช่วยการพยาบาลและดูแลผู้สูง อายุ (6 เดือน)
รายละเอียดหลักสูตร

การขอผ่อนผันทหาร  
(เข้ารับการคัดเลือกเดือนเมษายน 2562) สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2541 และนักศึกษาตกค้าง 2539-2540

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่